UAB“ASPERSUS“
VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

I.BENDROJI DALIS

1. UAB „Aušros vartų“ ligoninė yra privati, teikianti mokamas paslaugas.
2. Aušros vartų ligoninė teikia stacionarines ir ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
3. Ligoninės darbo laikas 24 valandos per parą. Ligoninės administratoriaus I-V 8:00-19:00val., VI-VII 8:00-16:00val.
4. Atlikdama savo funkcijas, ligoninė vadovaujasi LR įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministerijos norminiais aktais, nacionalinėmis (medicinos, higienos) normomis, Europos ir tarptautiniais medicinos standartais bei patvirtintais įstaigos įstatymais.
5. Ligoninė bendradarbiauja su kitomis asmens bei visuomenės sveikatos priežiūros įstaigomis, medicinos įstaigomis, pacientais ir jų atstovais.
6. Šių taisyklių privalo laikytis visas ligoninės personalas, pacientai ir lankytojai.
7. Esant reikalui taisyklės gali būti tikslinamos, papildomos arba keičiamos.
8. Pažeidus taisykles, atsižvelgus į pažeidimų pobūdį ir pasekmes gali būti taikomos drausminės arba kitokio pobūdžio priemonės pagal galiojančius LR įstatymus.

II.VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS PACIENTAMS

1. Pacientų kreipimosi į įstaigą tvarka
1.1. Pacientai kreipiasi į UAB“Aspersus“ (toliau tekste – įstaiga) savo laisvu apsisprendimu dėl įvairių sveikatos sutrikimų.
1.2. Jeigu pacientas kreipiasi ne pagal profilį, jam paaiškinama, kur kreiptis dėl sveikatos problemų sprendimo.
1.3. Pacientai registruojami telefonu ar atvykę į įstaigą.
1.4. Atvykęs į įstaigą pacientas, po to, kai jis buvo supažindintas su UAB“Aspersus“ vidaus tvarkos taisyklėmis ir kai jau turi informaciją apie teikiamas paslaugas ir specialistus, privalo pasirašyti „Paciento valios pareiškimą, teikiant stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir tvarkant asmens duomenis“. Šis sutikimas pasirašomas kartus su administratoriumi (jei admnistratoriaus nėra, tuomet jį pasirašo su bendrosios praktikos slaugytoja) prieš gydytojo konsultaciją.
1.5. Gydytojo konsultacijos metu pacientas privalo pasirašyti „Paciento sutikimą“, kuriuo patvirtina, kad suteikia ligoninės darbuotojams išsamią ir teisingą informaciją apie save, persirgtas ir dabar esančias ligas, naudotus ir naudojamus medikamentus, alergines reakcijas, fiziologinę būklę, kitus veiksnius, kurie pagrįstai yra reikalingi pilnaverčiam gydymui.
1.6. Jei pacientas po gydytojo konsultacijos nusprendžia, kad nori atlikti preparato Disulfiramo įvedimo (implantacijos) procedūrą, jis privalo pasirašyti gydytojo pateiktus dokumentus:
„ Paciento sutikimas intervencinei disulfiramo implantavimo procedūrai“
„Vardinio vaistinio preparato skyrimo pareiškimą“.
1.7.Jei pacientas po gydytojo konsultacijos nusprendžia, kad nori atlikti preparato Naltrexoni įvedimo (implantacijos) procedūrą, jis privalo pasirašyti gydytojo pateiktus dokumentus:
„Paciento sutikimas intervencinei naltrexone implantavimo procedūrai“
„Vardinio vaistinio preparato skyrimo pareiškimą“.
Su chirurgu privalo paisrašyti „Paciento sutikimą intervencinei procedūrai/operacijai“ atlikti.
1.8. Jei pacientas gulasi į ligoninės stacionarą, jis privalo pasirašyti su administratoriumi (jei nėra administratoriaus, tuomet su budinčiu gydytoju) „Medicininių paslaugų teikimo sutartį“.
1.9. Kai paciento būklė neleidžia suvokti jam teikiamos informacijos bei suteikti informacijos, reikalingos gydymui, visą informaciją apie pacientą privalo suteikti lydintis pacientą asmuo, kuris pasirašo „Paciento valios pareiškimą teikiant medicinines paslaugas“, „Paciento sutikimą“ bei „Medicininių paslaugų teikimo sutartį“.
1.10. Kiekvienam pacientui užvedama ambulatorinė kortelė (F 025a) arba ligos istorija (F 003/a), apie jo kreipimąsi pažymima registracijos žurnale.

2. Paslaugų teikimo tvarka
2.1. UAB“Aspersus“ teikia mokamas paslaugas, kurios nėra kompensuojamos teritorinių ligonių kasų (TLK).
2.2. Prieš gulantis į ligoninę už gydymą yra imamas avansas. Jei pacientas gulasi į ligoninę stacionariniam gydymui parai ar ilgesniam laikui, o vėliau atsisako nuo suplanuoto gydymo, pirmos paros avansas yra negrąžinamas.
2.3. Nemokamai įstaigoje teikiama būtinoji medicinos pagalba vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 “ DĖL BŪTINOSIOS MEDICINOS PAGALBOS IR BŪTINOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS BEI MASTO PATVIRTINIMO”

3. Pacientų teisės
3.1. Teisė į sveikatos priežiūrą.
3.1.1. Pacientų teisės nevaržomos dėl jų lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.
3.1.2.Pacientams teikiama kvalifikuota sveikatos priežiūra. Gydytojai ir slaugos darbuotojai gerbia pacientų asmens privatumą. Pacientai gydomi taip, kad į jų diagnozę, gydymą ir slaugą būtų žiūrima pagarbiai.
3.1.3. Jeigu įstaigoje ribotos gydymo galimybės neleidžia visiems pacientams suteikti tuo pačiu metu vienodą gydymą, gydytojo pasirinktas gydymas yra mediciniškai pagrįstas ir nediskriminuojantis kitų pacientų.
3.1.4.Jeigu pacientų tolesnis buvimas įstaigoje nėra mediciniškai pagrįstas, prieš siunčiant į kitą sveikatos priežiūros įstaigą, pacientui išsamiai paaiškinamas tokio sprendimo pagrįstumas.
3.1.5.Pacientams suteikiamos mokslu pagrįstos nuskausminančios priemonės, kad jie nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimų.
3.2. Teisė į prieinamą sveikatos priežiūrą.
3.2.1. Būtinoji medicinos pagalba pacientui suteikiama neatidėliotinai.
3.3. Teisė į informaciją.
3.3.1. Pacientas gauna informaciją apie sveikatos priežiūros sistemoje teikiamas paslaugas ir galimybes jomis pasinaudoti.
3.3.2. Pacientas informuojamas apie jį gydančio gydytojo ir slaugančio darbuotojo vardą, pavardę, pareigas ir kvalifikaciją.
3.3.3. Pacientas informuojamas apie įstaigos vidaus tvarkos taisykles ir tvarką.
3.3.4. Pacientas turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicinos tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę.
3.3.5. Pacientas turi teisę sužinoti kito specialisto nuomonę apie savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą.
3.4. Teisė atsisakyti gydymo.
3.4.1. Pacientas nėra gydomas ar jam teikiama kokia kita sveikatos priežiūra ar slauga prieš jo valią, pacientui pasiūlomas kitas gydymas ar kitos sveikatos priežiūros paslaugos.
3.4.2. Teikiant būtinąją (pirmąją ar skubiąją) medicinos pagalbą, jeigu pacientas yra be sąmonės ar dėl kitos priežasties negalima sužinoti jo valios ir gresia rimtas pavojus jo gyvybei ar sveikatai, tokia medicinos pagalba suteikiama ir be paciento sutikimo.
3.4.3. Paciento, psichikos ligonio, nesugebančio teisingai įvertinti savo sveikatos būklės, gydymo ypatumus nustato LR Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas.
3.4.4. Teikiant būtinąją (pirmąją ar skubiąją) medicinos pagalbą, kuriai yra būtinas paciento įstatyminio atstovo sutikimas, ji teikiama ir be įstatyminio atstovo sutikimo, jei jo negalima gauti laiku arba įstatyminis atstovas atsisako duoti sutikimą, o gydančio gydytojo ar slaugos darbuotojo nuomone, medicinos pagalbos suteikimas atitinka paciento interesus. Apie tai turi būti pažymima paciento ambulatorinėje kortelėje.
3.4.5. Jeigu paciento įstatyminis atstovas atsisako duoti sutikimą gydymui, kuris nėra skubus, o gydančio gydytojo nuomone, medicinos pagalbos suteikimas atitinka paciento interesus, tokiam gydymui sutikimą turi teisę duoti Lietuvos Respublikos bioetikos komitetas.
3.5. Teisė skųstis.
3.5.1. Nepatenkintas sveikatos priežiūra pacientas turi teisę kreiptis į įstaigos vadovą, atsakingą už sveikatos priežiūrą šioje įstaigoje. Įstaigos vadovas per 20 darbo dienų atsako į paciento kreipimąsi.
3.5.2. Pacientas turi teisę apskųsti sveikatos priežiūros įstaigų veiklą Sveikatos apsaugos ministerijai, kitoms kontroliuojančioms institucijoms, teismui.
3.6. Privataus gyvenimo neliečiamumas.
3.6.1. Pacientų privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie pacientų gyvenimo faktus renkama ligos istorijai pacientų sutikimu ir jei, gydančio gydytojo nuomone, tai yra būtina diagnozuoti ligą, gydyti ar slaugyti.
3.6.2. Visa informacija apie paciento sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą laikoma konfidencialia net ir po paciento mirties. Tokios konfidencialios informacijos saugojimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir Sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktai.
3.6.3. Sutikimas nėra būtinas, jei informacija yra suteikiama asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientus, atliekantiems pacientų sveikatos epikrizę, taip pat institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę kontroliuoti sveikatos priežiūros veiklą.
3.7. Teisė į maitinimą.
3.7.1. Pacientas turi teisę į maitinimą (keturis kartus per parą), priklausomai nuo hospitalizacijos termino, paciento būklės.
3.7.2. Maitinimo kainos yra patvirtintos UAB”Aspersus” ligoninės direktoriaus.
3.7.3. Maitinimo kaina yra įskaičiuota į dienos stacionaro kainą.
3.7.4. Maitinimo kaina yra įskaičiuota į paros stacionaro kainą.
3.7.3. Papildomas maitinimas yra derinamas su virtuvės darbuotoju ir yra apmokamas atskirai (pagal kainoraštį).

4. Pacientų pareigos
4.1. Jei pacientas užsiregistravo telefonu, į ligoninę jis privalo atvykti sutartu laiku.
4.2. Laiku susimokėti už suteiktas paslaugas.
4.3. Pagarbiai elgtis personalo atžvilgiu.
4.4. Į įstaigą neįsinešti ir nevartoti narkotinių medžiagų, alkoholio, psichotropinių medžiagų, gėrimų Coca-cola ir Sprite. Neįsinešti ginklų.
4.5. Laikytis asmens higienos reikalavimų.
4.6. Vykdyti gydytojų nurodymus dėl ligos (-ų) gydymo bei profilaktikos.
4.7. Pateikti gydytojui prašant reikiamus duomenis apie ligos diagnozę, atliktus tyrimus, taikytą gydymą.
4.8. Informuoti gydytoją apie sveikatos būklės pasikeitimus gydymo metu, gydymo metodų netoleravimą.
4.9. Laikytis šių vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų.

5. Pacientų atsakomybė.
5.1. Pacientas, pažeidęs šias vidaus tvarkos taisykles, gali būti pašalintas iš šios gydymo įstaigos, ligoninei vienašališkai nutraukiant sutartį. Pacientas privalo atsiskaityti už suteiktas paslaugas, nepaisant to, kad gydymas nebuvo baigtas.
5.2. Pacientas, padaręs materialinių nuostolių įstaigai, privalo atlyginti padarytą materialinę žalą.

6. Ginčų ir konfliktų tarp įstaigos ir pacientų sprendimo tvarka
6.1. Raštiški pacientų pareiškimai, skundai ir pasiūlymai turi būti pasirašyti, be to nurodyti šie duomenys: vardas, pavardė ir gyvenamoji vieta (arba darbo ar mokymosi vieta). Nepasirašyti ir be šių duomenų pareiškimai, skundai ir pasiūlymai pripažįstami anoniminiais ir nenagrinėjami.
6.2. Įstaigos vadovas, jeigu įstaiga nepajėgi išspręsti pasiūlymuose iškeltų klausimų, per 20 darbo dienų persiunčia juos pagal priklausomybę, pranešdamas apie tai pareiškėjams, ir asmeniškai priimdamas, paaiškina, kur jiems reikia kreiptis.
6.3. Įstaigos vadovas nagrinėdamas pacientų pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, porivalo:
– išnagrinėti pareiškimų, skundų ir pasiūlymų esmę, prireikus išreikalauti papildomų dokumentų, imtis kitų priemonių klausimams objektyviai išspręsti;
– raštu arba žodžiu (pagal pareiškėjų pageidavimą) pranešti pacientams, kokie priimti sprendimai dėl jų pareiškimų, skundų ir pasiūlymų, o jeigu pareiškimas, skundas ar pasiūlymas atmetamas, nurodyti atmetimo motyvus ir paaiškinti tokio sprendimo apskundimo tvarką;
– analizuoti ir apibendrinti gautus pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, juose pareikštas kritines pastabas, šalinti priežastis ir sąlygas, dėl kurių pažeidžiamos pacientų teisės ir įstatymų ginami jų interesai.
6.4. Pacientas, nesutinkąs su sprendimu, priimtu dėl jo pareiškimo, skundo ar pasiūlymo, turi teisę apskųsti šį sprendimą teismui, Valstybinei akreditavimo  sveikatos priežiūros tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, kitoms sveikatos priežiūros veiklą kontroliuojančioms institucijoms.

7. Informacijos pacientui ir jo artimiesiems apie jo sveikatos būklę teikimo tvarka
7.1. Informacija apie sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę pacientui pateikiama jam suprantama forma paaiškinant specialius medicinos terminus. Informuodamas apie gydymą, gydytojas paaiškina pacientui gydymo eigą, galimus gydymo rezultatus, galimus alternatyvius gydymo metodus ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie pasekmes atsisakius siūlomo gydymo. Informacija neteikiama pacientui prieš jo valią, tačiau toks jo noras turi būti išreikštas ir apie tokį paciento pageidavimą pažymima jo ambulatorinėje kortelėje.
7.2. Pacientui pageidaujant, pateikiama ambulatorinė kortelė ar kiti jo medicininiai dokumentai, išskyrus atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai ar net sukelti pavojų jo gyvybei (apie tai sprendžia jį gydantis gydytojas). Tokiais atvejais apie informacijos teikimo ribojimus gydantis gydytojas pažymi ambulatorinėje kortelėje.
7.3. Pacientas turi teisę prašyti, kad jo lėšomis būtų padarytos jo ambulatorinės kortelės ir (ar) kitų dokumentų kopijos. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Gydytojas paaiškina pacientui įrašų ambulatorinėje kortelėje reikšmę. Jeigu paciento reikalavimas yra pagrįstas, gydytojas ištaiso, užbaigia, panaikina, paaiškina ir (ar) pakeičia netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ir slauga. Jeigu gydantis gydytojas nesutinka su tokiu paciento pageidavimu, tai paciento pageidavimo pagrįstumą sprendžia gydytojų konsiliumas.

8. Ambulatorinių kortelių, kitų dokumentų nuorašų darymo, išdavimo pacientui ar kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims tvarka.
8.1. Pacientų dokumentų būtinumas.
Įstaigos gydytojai ir slaugos darbuotojai pildo Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos ir rūšių pacientų dokumentus (ambulatorines korteles, kitus medicininius dokumentus) ir juos saugo Lietuvos Respublikos įstatymų ir Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.
8.2. Pacientų dokumentuose esančios informacijos konfidencialumas. Informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarka.
8.2.1.Visa informacija apie pacientą yra konfidenciali ir gali būti teikiama tik gavus raštišką paciento sutikimą, išskyrus 8.2.4.punkte nurodytus atvejus.
8.2.2. Institucijos, norinčios gauti informacijos apie pacientą, sveikatos priežiūros įstaigai pateikia raštišką prašymą, antspauduotą ir pasirašytą institucijos vadovo. Prašyme turi būti nurodomas norimos gauti informacijos pobūdis bei jos panaudojimo tikslas.
8.2.3. Prie institucijos prašymo pridedamas raštiškas paciento sutikimas. Kilus abejonių dėl parašo autentiškumo, sveikatos priežiūros įstaiga turi teisę tai patikslinti.
8.2.4. Konfidencialumo reikalavimas netaikomas ir informacija gali būti suteikta tik tarnybiniais tikslais, neturint raštiško paciento sutikimo:
8.2.5. Sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose gydomas, slaugomas pacientas arba atliekama jo sveikatos ekspertizė;
8.2.6. Institucijoms, kontroliuojančioms sveikatos priežiūros paslaugas;
8.2.7. Teismui, prokuratūrai, kvotos organams bei kitoms institucijoms, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai.
8.2.8. Punkte išvardintos institucijos ar įstaigos pateikia 8.2.2. punkte nurodytą prašymą, kuriame įvardytas juridinis pagrindas informacijai gauti.
8.2.9. Įstaiga turimą informaciją apie pacientą pateikia ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.
8.2.10. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų numatytais atvejais (kai reikia pranešti apie nusikaltimą ir pan.) įstaiga informaciją apie pacientą pateikia savo iniciatyva ir be paciento sutikimo.
8.2.11. Teikiamą informaciją apie pacientą pasirašo gydymo ar slaugos veiksmus atlikęs medicinos darbuotojas ir įstaigos vadovas. Lydraštį pasirašo įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo.
8.2.13. Žodžiu (telefonu) informacija apie pacientą neteikiama.

9. Pacientų turimų asmeninių daiktų, o taip pat dirbinių iš brangiųjų metalų, brangių protezų ir pinigų registravimo ir saugojimo tvarka.
9.1.Įstaigoje pacientų turimi asmeniniai daiktai bei dirbiniai iš brangiųjų metalų, brangūs protezai ir pinigai registruojami ir saugomi šia tvarka:
– Pacientui pageidaujant, jam atvykus į įstaigą ar prieš atliekant procedūras, kurių metu yra tam tikro laipsnio sąmonės sutrikimas, surašomas „Ligonių rūbų daiktaraštis“ bei „Ligonių vertingų daiktų daiktaraštis“ dviem egzemplioriais;
– Po kiekvienu egzemplioriumi pasirašo iš paciento asmeninius daiktus bei turimus dirbinius iš brangiųjų metalų, brangius protezus ir pinigus priėmęs slaugytojos pagalbininkas ir pacientas. Vienas egzempliorius įdedamas į ligos istoriją, o antras dedamas kartu su daiktais į seifą.
– Išrašant pacientą iš ligoninės, pacientui atnešami jo daiktai ir jis sutikrina vertybes pagal sąrašą slaugytojo pagalbininko akivaizdoje ir pasirašo, jog vertybes atgavo.
– Paciento pasirašytas sąrašas įklijuojamas į ligos istoriją ir saugomas joje.
9.2.Už paliktus, saugojimui nepriduotus daiktus bei dirbinius iš brangiųjų metalų, brangiuosius protezus ir pinigus, personalas neatsako.

10. Pacientų išrašymo, perkėlimo į kitas sveikatos priežiūros įstaigas tvarka.
10.1. Pacientai išrašomi iš stacionaro po atitinkamo gydymo kurso esant pasveikimui, lėtinių ligų remisijai ar pagerėjimui. Išrašant, pacientui pageidaujant, pildoma statistinė forma F027a „Išrašas iš medicininių dokumentų“.
10.2.Pacientai perkeliami į kitas sveikatos priežiūros įstaigas:
– tolimesniam gydymui ar reabilitacijai po taikyto gydymo kurso;
– atsiradus kitoms patologinėms būklėms, kurių gydyti įstaiga neturi licencijos.
Tokiu atveju gydantis gydytojas pildo formą F027a „Išrašas iš medicininių dokumentų“ ir pacientas yra perkeliamas į kitą gydymo įstaigą.
Esant sunkiai, nestabiliai paciento būklei, kai pacientas negali vykti su savo transportu , į kitą gydymo įstaigą yra pervežamas su GMP automobiliu. GMP pervežimas yra mokamas.
11. Hospitalizuotų pacientų, sergančių psichikos ligomis teisių ir apribojimų ypatumai.
Hospitalizuoti pacientai turi teisę:
– bendrauti su kitais asmenimis (tarp jų ir su kitais pacientais), naudotis telefonu, telegrafu, paštu ir kitomis ryšio priemonėmis;
– reguliariai susitikti su lankytojais, atstovu be pašalinių asmenų;
– siųsti bei gauti visokius privačius ar viešus pareiškimus, laiškus, kurie neturi būti kitų asmenų skaitomi ir cenzūruojami;
– pirkti ir gauti reikalingiausius daiktus;
– turėti galimybę pabūti vienas; atlikinėti religines apeigas;
– skaityti, užsiimti sportu ir kitaip leisti laisvalaikį;
– gauti audiovizualinę informaciją;
– mokytis ir plėsti savo žinias;
– užsiimti veikla, kuri atitiktų jų socialinę padėtį ir kultūros lygį, padėtų reabilitacijai ir jų grįžimui į visuomenę.
Šios pacientų teisės gydančio gydytojo sprendimu gali būti apribotos tik tuo atveju, jei kyla reali grėsmė pačiam pacientui arba aplinkiniams.
Šios pacientų teisės gali būti ribojamos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Pacientas gydymo įstaigoje savo teises realizuoja pats arba per atstovą.
Gydymo įstaigos administracija privalo padėti pacientui susisiekti su artimaisiais, atstovu.

12. Pacientų psichikos sveikatos priežiūra
Pacientai turi teisę į priimtiną, prieinamą ir tinkamą sveikatos priežiūrą. Pacientas turi teisę pasirinkti psichiatrą, psichiatrijos įstaigą ir sveikatos priežiūros rūšį, jos apimtį arba jos atsisakyti. Ši teisė gali būti ribojama, jeigu yra LR Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo 27 straispsnyje nurodytos aplinkybės, taip pat jeigu psichikos sveikatos priežiūra teikiama LR Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo VIII ir IX skyriuose numatytais atvejais.
Pacientų psichikos sveikatos priežiūros sąlygos hospitalizavimo metu turi būti neblogesnės už tas, kuriose gydomi ir slaugomi kitomis ligomis sergantys ligoniai.
Psichikos ligonio veiksmai gali būti ribojami tik tuo atveju, jei yra LR Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo 27 straipsnyje nurodytos aplinkybės. Apie tai turi būti įrašyta į ligos istoriją.
Pacientai turi teisę į informacijos apie jų sveikatą konfidencialumą. Gydantis gydytojas, bendrosios praktikos slaugytoja, slaugytojos pagalbininkas, administracija ir kitas personalas privalo užtikrinti šią paciento teisę, vadovaudamiesi LR įstatymais ir medicinos etikos reikalavimais. Informacija kitiems asmenims apie pacientų sveikatos būklę pateikiama LR įstatymų nustatyta tvarka.
Gydytojas privalo informuoti pacientą jam suprantama forma, paaiškindamas specialius terminus apie jo sveikatos būklę, ligos diagnozę, galimus gydymo būdus, gydymo prognozę bei kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti gydytis ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie pasekmes, jei siūlomo gydymo atsisakytų. Pacientas turi teisę susipažinti su savo medicinos dokumentais, medicinos dokumentų ištraukomis. Ši informacija pacientui gali būti neteikiama tik tais atvejais, jeigu ji pakenktų paciento sveikatai ar net sukeltų pavojų jo gyvybei.
Dėl apribojimų pacientui gauti informaciją arba susipažinti su jo medicinos dokumentais bei medicinos dokumentų ištraukomis sprendžia gydantis gydytojas ir pažymi tai paciento medicinos dokumentuose. Tokiais atvejais, kai paciento teisė gauti informaciją, susipažinti su savo medicinos dokumentais, medicinos dokumentų ištraukomis yra ribojama, taip pat Civilinio kodekso 6.728 straipsnyje numatytais atvejais atitinkama informacija pateikiama paciento atstovui. Informacija pateikiama pacientui iš karto, kai išnyksta pavojus, kad jos pateikimas pacientui gali sąlygoti minėtą žalą. Medicinos dokumentų ištraukos parengiamos taip, kad nepakenktų kitų asmenų interesams. Pareikalavus pacientui arba jo atstovui, jos pateikiamos per tris darbo dienas.
Atstovas turi teisę susipažinti ir su kitais medicinos dokumentais, tiesiogiai susijusiais su atstovaujamo asmens interesais. Gydantis psichiatras ar administracija tokią informaciją ir dokumentus turi pateikti atstovui nedelsdami.
Psichikos ligoniams gali būti skiriami tik LR teisės aktuose nustatyta tvarka aprobuoti gydymo metodai.
Gydymo metodai, kurie sukelia sveikatai negrįžtamų žalingų pasekmių, neveiksniems psichikos ligoniams negali būti taikomi.
Būtinais atvejais, siekiant išgelbėti asmens gyvybę, kai jai gresia realus pavojus, o pats asmuo negali išreikšti savo valios, būtinoji medicinos pagalba gali būti suteikiama ir be paciento sutikimo.
Tais atvejais, kei reikia nedelsiant atlikti veiksmus, būtinus paciento gyvybei išsaugoti, o vietoj paciento sutikimo turi būti gautas atstovo sutikimas, būtinoji medicinos pagalba gali būti teikiama ir be šio sutikimo, jeigu nėra pakankamai laiko jį gauti.
Visais atvejais turi būti laikomasi LR Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų.